2022-2023 Presidente Giulia Margotti

Online

PDF

2021-2022 Presidente Riccardo Bevilacqua

Online

PDF

2020-2021 Presidente Caterina Rondelli

Online

PDF

2019-2020 Presidente Foster Lambruschi

PDF

2016-2017 Presidente Nicola Mangione

PDF

2015-2016 Presidente Cinzia Brunelli

PDF

2014-2015 Presidente Giorgio Maria Verdecchia

PDF

2013-2014 Presidente Paolo Talamonti

PDF

2012-2013 Presidente Claudio Sirri

PDF

2011-2012 Presidente Battista Bassi

PDF

2010-2011 Presidente Walter Neri

PDF

2009-2010 Presidente Vera Roberti

PDF

2008-2009 Presidente Paolo Rambelli

PDF

2007-2008 Presidente Sauro Bovicelli

PDF

2006-2007 Presidente Liberio Lombardi

PDF

2022-2023

2022-2023 Presidente Giulia Margotti

Online